What our customers are saying about us?

ขอเชิญเที่ยววิถีไทยไหว้พระ ๙ วัด

  ดูข้อมูลวัดฝั่งตะวันตกเพิ่มเติมคล […]

กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (ฝั่งตะวันตก)

  ดูข้อมูลวัดฝั่งตะวันออกเพิ่มเติมค […]

กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (ฝั่งตะวันออก)

สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านนิยมเรียกว่ […]

วัดแม่ซอดน่าด่าน

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาะสน […]

วัดแม่กาษา

วัดอรัญญเขต สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปร […]

วัดอรัญญเขต